മാതൃഭാഷാ മൗലികവാദം ഉപേക്ഷിക്കണം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അന്തസത്ത തകര്‍ക്കുന്നതാണിതെന്നാണ് ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന വിമര്‍ശനം. ഒരു കുഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നതുപോലും മാതൃഭാഷയിലാണെന്നും അതിനാല്‍ അധ്യയനമാധ്യമം മലയാളമാക്കണമെന്നും ഒരു ഭാഷ എന്ന രീതിയില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചാല്‍ മതിയെന്നുമാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാനവാദം. കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന വാദം. എന്നാല്‍ ആധുനിക കാലത്ത് ഇതെത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.